หัวข้อ: ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

โดย: Mister American - 49 สัปดาห์ 6 วัน
โดย: ยุกติ มุกดาวิจิตร - 50 สัปดาห์ 41 นาที
โดย: ยุกติ มุกดาวิจิตร - 1 year 10 ชั่วโมง