หัวข้อ: ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

โดย: Mister American - 35 สัปดาห์ 6 วัน
โดย: ยุกติ มุกดาวิจิตร - 35 สัปดาห์ 6 วัน
โดย: ยุกติ มุกดาวิจิตร - 38 สัปดาห์ 21 ชั่วโมง