หัวข้อ: ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

โดย: Mister American - 31 สัปดาห์ 5 วัน
โดย: ยุกติ มุกดาวิจิตร - 31 สัปดาห์ 5 วัน
โดย: ยุกติ มุกดาวิจิตร - 34 สัปดาห์ 7 ชั่วโมง