หัวข้อ: ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

โดย: Mister American - 18 สัปดาห์ 4 วัน
โดย: ยุกติ มุกดาวิจิตร - 18 สัปดาห์ 4 วัน
โดย: ยุกติ มุกดาวิจิตร - 20 สัปดาห์ 5 วัน