หัวข้อ: ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

โดย: Mister American - 45 สัปดาห์ 1 วัน
โดย: ยุกติ มุกดาวิจิตร - 45 สัปดาห์ 1 วัน
โดย: ยุกติ มุกดาวิจิตร - 47 สัปดาห์ 3 วัน