หัวข้อ: ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

โดย: Mister American - 46 สัปดาห์ 20 ชั่วโมง
โดย: ยุกติ มุกดาวิจิตร - 46 สัปดาห์ 23 ชั่วโมง
โดย: ยุกติ มุกดาวิจิตร - 48 สัปดาห์ 2 วัน