หัวข้อ: ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

โดย: Mister American - 33 สัปดาห์ 2 วัน
โดย: ยุกติ มุกดาวิจิตร - 33 สัปดาห์ 2 วัน
โดย: ยุกติ มุกดาวิจิตร - 35 สัปดาห์ 3 วัน