หัวข้อ: ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

โดย: Mister American - 19 สัปดาห์ 3 ชั่วโมง
โดย: ยุกติ มุกดาวิจิตร - 19 สัปดาห์ 7 ชั่วโมง
โดย: ยุกติ มุกดาวิจิตร - 21 สัปดาห์ 1 วัน