หัวข้อ: ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

โดย: Mister American - 44 สัปดาห์ 5 วัน
โดย: ยุกติ มุกดาวิจิตร - 44 สัปดาห์ 5 วัน
โดย: ยุกติ มุกดาวิจิตร - 46 สัปดาห์ 6 วัน