หัวข้อ: ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

โดย: Mister American - 40 สัปดาห์ 5 วัน
โดย: ยุกติ มุกดาวิจิตร - 40 สัปดาห์ 5 วัน
โดย: ยุกติ มุกดาวิจิตร - 42 สัปดาห์ 6 วัน