หัวข้อ: ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

โดย: Mister American - 37 สัปดาห์ 6 วัน
โดย: ยุกติ มุกดาวิจิตร - 37 สัปดาห์ 6 วัน
โดย: ยุกติ มุกดาวิจิตร - 40 สัปดาห์ 13 ชั่วโมง