บล็อกของ groomgrim

โดย: groomgrim - 8 สัปดาห์ 3 วัน
โดย: groomgrim - 1 year 43 สัปดาห์
โดย: groomgrim - 1 year 47 สัปดาห์
  "ประกาศรัฐสภา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ข้อ ๔ ให้ผู้ริเริ่มเสนอกฎหมายจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ร่วมกันเข้าชื่อเสนอกฎหมาย โดยแยกบัญชีรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายออกเป็นจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านตามแบบแสดงบัญชีรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมาย (แบบ ข.ก. ๒) ท้ายประกาศนี้” แม้จะติดตามเรื่องการเข้าชื่อเสนอกฎหมายมาหลายปี แต่ผมเพิ่งได้เปิดอ่านประกาศข้อนี้กับตาตัวเองเมื่อไม่นานนี้เอง หลังจากต้องรับภาระรวบรวมและจัดเก็บเอกสารรายชื่อนับหมื่นๆ ที่ส่งเข้ามาเพื่อเสนอแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 112 ตามข้อเสนอของคณะนิติราษฎร์